ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

11.12.2018.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 10.12.2018.ГОД.

638.764,87

1.

Стање претходног дана 07.12.2018.

660.319,87

2.

РФЗО енергенти

 

3.

РФЗО лекови ван листе

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО уградни материјал 6/2018 II део

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО исхрана

 

8.

РФЗО плате 11/2018 II део

 

9.

РФЗО крв

 

10.

РФЗО превоз

 

11.

Остале уплате Министарство здравља

 

12.

Остале уплате породиљско 2018

 

13.

Остале уплате обуставе

 

14.

Остале уплате повраћај дневница

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 10.12.2018.

21.555,00

УКУПНО

638.764,87

 

1.

Исплата превоз за 11/2018

 

2.

Исплата добављачи

21.555,00

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате инвалиди

 

5.

Исплата плата 11/2018

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате породиљско

 

9.

Остале исплате превоз

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

21.555,00

ОСТАЈЕ 10.12. 2018. ГОД.

638.764,87