Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

Prva srpska Banka humanog mleka


U okviru delatnosti Instituta za naonatologiju, važnu ulogu ima Banka humanog mleka, koja obezbeđuje donorsko mleko deci kojoj majčino mleko nije dostupno, i na taj način im se obezbeđuje najzdraviji i najprirodniji izvor ishrane.

Sve zdrave majke koje imaju viškove mleka mogu da budu donori. Majke čija su deca otpuštena iz Instituta za neonatologiju mogu da ostanu donori mleka. Na taj način do sada je mleko doniralo oko 100 majki.

Ako želite da budete donor, molimo Vas da za podrobnije informacije kontaktirate naše VI odeljenje (Odeljenje majki) na telefon 011 3630-127

http://www.bankamleka.rs/
http://www.facebook.com/BankaMleka

Banka mleka video

PRVA SRPSKA BANKA HUMANOG MLEKA

Dr Slavica Simić
 
Komisija za procenu zdravstvenih tehnologija Ministarstva zravlja 14.05.2009. godine implementirala je Banku humanog mleka Odeljenju za majke dojilje Instituta za neonatologiju u Beogradu.

Banka humanog mleka Instituta za neonatologiju postala je član Evropske asocijacije banki mleka (EMBA) u oktobru 2010. godine.

       Istorijat
•  Početkom XX veka sva deca su bila dojena (majka ili dojilja)
•  Početkom XXI veka smo u situaciji da ulažemo velike napore u reafirmaciju ove biološke norme ponašanja ljudske vrste.
•  Pasterizacija (Francuska-kraj XIX veka), zamrzavanje
•  Tehnološki razvoj (ekspresija, odlaganje, distribucija) – moderne banke mleka
•  Beč 1909.g
•  Boston i Nemačka 1919.g
•  Prve smernice objavila je HMBANA 1990.g
 
•  Banke mleka su neprofitabilne organizacije za prikupljanje, ispitivanje, obradu, čuvanje i distribuciju humanog donorskog mleka u cilju zadovoljenja specifičnih medicinskih potreba primalaca.
•  Banke funkcionišu po jasno definisanim standardima (HMBANA, UKAMB).
 
         Značaj banki mleka
•  Stimulacija dojenja
•  Adekvatna ishrana novorođenčadi
•  Socijalni aspekt
      Važan je efekat donacije na identitet majki donora, ali i majki čija deca primaju donorsko humano mleko (species specificno).
 
          Značaj banki za stimulaciju dojenja
•  Dojenje je biološka norma ponašanja ljudske vrste i ono obezbeđuje najbolje moguće zdravlje, razvoj i psihosocijali status deteta i majke.
•  Humano mleko povezuje postnatalno majku i njeno novorođenče kao što je posteljica povezuje prenatalno sa fetusom.
•  Svako dete ima pravo da bude dobro negovano i hranjeno, a samo 35% dece u svetu je ekskluzivno dojeno bilo kada tokom prva četiri meseca života.
 
          Značaj banki za stimulaciju dojenja
•  Majke koje redovno i potpuno prazne dojke duže doje.
•  Bez dojenja nema ni banki mleka.
 
        Značaj za adekvatnu ishranu novorođenčadi
•  Više od 1,5 miliona dece umire svake godine zbog neadekvatne ishrane.
•  U prve 2-3 godine života uloga adekvatne ishrane je krucijalna jer je to kritičan period programiranja metaboličkih funkcija, rasta i razvoja.
•  Ako se u tom periodu ne iskoriste mogućnosti uticaja optimalne ishrane, „prozor” može biti nepovratno zatvoren.
 
         Humano mleko – odgovarajući izvor ishrane
•  Svi nutrimenti su potrebni za fetalni i postnatalni razvoj.
•  Ekskluzivni izvor ishrane za ročnu novorođenčad odgovarajuće telesne mase za gestacijski uzrast (AGA), tokom 6 meseci života
•  U kombinaciji sa komplementarnom nemlečnom hranom do uzrasta od 2 godine života
 
         Deca male telesne mase na rođenju – < 2500 g (LBW)
•  Svake godine se rodi 20,6 miliona dece male telesne mase.prematurus
•  Mala telesna masa na rođenju je posledica:
     •  prevremenog porođaja
     •  neproporcionalnog intrauterusnog rasta za gestacioni uzrast (SGA)
     •  sporijeg intrauterusnog rasta (IUGR).
•  Deca iz ove grupe su u posebnom riziku od rane postnatalne restrikcije rasta, infektivnih bolesti, usporenog razvoja i smrti u periodu ranog detinjstva.
 
          Prevrmeno rođena deca
•  U svetu svake godine umire 4 miliona dece u toku prvog meseca života, a 27% (1,08 miliona) čine prevremeno rođena deca.
•  Mortalitet ove izuzetno vulnerabilne grupe dece se može smanjiti unapređenjem nege gde je od posebnog značaja odgovarajuća ishrana.
 
  Odgovarajuća ishrana – humano mleko - dojenje
•  Majka obezbeđuje sopstveno mleko dojenjem ili ekspresijom. Dojenje je povezano sa nižom incidencom rane i kasne infekcije i NEC-a kao i sa boljim psihomotornim razvojem.
•  Utvrđeno je da humano mleko ima mnoge imunoaktivne supstance: specifična antivirusna i antibakterijska antitela, nespecifične imunoglobuline (IgG, IgA i IgM), laktoferin, lizozim, različite citokine, limfocite, polimorfonuklearne leukocite i pojedine komponente sistema komplementa.
 
         Kada dojenje nije moguće?
prematurus•  Opcije za ishranu dece male telesne mase su: obogaćeno donorsko humano mleko ili komercijalna formula.
•  Humano mleko je species - specifično
•  Ishrana obogaćenim donorskim humanim mlekom dece male telesne mase na rođenju smanjuje incidencu NEC-a i dužinu boravka u bolnici i značajno popravlja njihove motorne sposobnosti.
 
       Istraživanja donorsko humano mleko / formula
•  Deca hranjena donorskim mlekom su u 18. mesecu života imala značajno bolji motorni razvoj u odnosu na decu hranjenu komercijalnim formulama, ali nije bilo razlike u mentalnom razvoju.
•  Deca hranjena obogaćenim donorskim mlekom imaju značajno sporiji rast u odnosu na decu hranjenu preterminskom i terminskom formulom, ali taj nalaz nije bio značajan u odnosu na dugoročno praćenje rasta od 7,5-8 godina.
•  U odnosu na hronične bolesti u adultnom dobu, deca rođena sa težinom manjom od 1850 g, hranjena donorskim mlekom su u uzrastu od 16 godina imala
     •  niži arterijski pritisak i
     •  koncentraciju proinsulina u krvi, a u uzrastu od 8-12 godina
     •  nije bilo razlike u mineralizaciji kostiju između ove grupe i dece hranjene komercijalnim formulama.

     U XXI veku banke donorskog humanog mleka su doživele novi procvat
•  Uprkos stalnom unapređenju kvaliteta formula, humano mleko sadrži faktore koji, za sada nisu replikovani ni u jednom izvoru veštačke ishrane.
•  Obezbeđivanjem sigurnih izvora donorskog mleka banke podržavaju dojenje jasno se deklarišući da je humano mleko neponovljvo.
 
         Kada dojenje nije moguće?
•  Motivisane majke - dobrovoljni davaoci i obučeno i posvećeno osoblje banki mleka čine napore od životnog značaja i dugoročnog uticaja na zdravlje ljudi.
 
         Organizacija banki mleka
•  Motivacija dobrovoljnih davalaca
•  Detaljna anamneza
•  Testiranje davalaca
•  Obuka davalaca za ekspresiju mleka i čuvanje u kućnim uslovima
•  Prikupljanje i obeležavanje mleka
•  Termička obrada (pasterizacija i zamrzavanje)
•  Bakteriološko ispitivanje mleka
•  Distribucija mleka
 
        Organizacija
         Motivacija dobrovoljnih davalaca
•  Permanentna medijska kampanja
•  Promocija dojenja (deljenje letaka)
     •  porodilišta
     •  patronaža
     •  savetovališta za odojčad
        Detaljna anamneza
•  Posle detaljnog razgovora (anmneze), donaciju banci mleka mogu dati majke:
•  koje su zdrave
•  žele da se testiraju
•  ne uzimaju redovno lekove niti biljna pomoćna lekovita sredstva.
          Donori ne mogu da budu majke:
•  koje imaju pozitivne testove krvi za HIV, CMV, HTLV, hepatitis B ili C, sifilis,
•   koje su u riziku od infekcije HIV (majka ili njen seksualni   partner)
•   koje uzimaju drogu
•   koje puše
•   koje su bile primaoci organa ili tarnsfuzije tokom poslednjih 12 meseci
•   koje piju 2 ili više čaša alkohola dnevno.
         Testiranje dobrovoljnih davalaca
•  Pre početka donacije
•  Svaka tri meseca tokom donacije
 
 
                       Organizacija

              Obuka davalaca za ekspresiju mleka              bankamleka        

                   Prikupljanje i obeležavanje mleka

       

         Termička obrada
 
HOLDER PASTERIZACIJA     62°C   30’

         


  Zamrzavanje i permanentni monitoring temperature

       


  Bakteriološko ispitivanje mleka

  Analiza sastava i obogaćivanje mleka


 

              Distribucija mleka
•  Preskripcija
•  Kompjuterski program
•  Centralna kuhinja
     •  digitalna vaga
     •  specijalni kontejneri

                  Banke humanog mleka su neprofitabilne organizacije
•  Cena donorskog mleka za ishranu prevremeno rođenog deteta je beznačajna u poređenju sa koristi u prevenciji nekrotičnog zapaljenja creva
•  U Kaliforniji unca donorskog humanog mleka košta oko $3.00. Kraćim boravkom u bolnici, i eventualnom prevencijom NEC-a i sepse može se uštedeti oko $11 za svaki $1 potrošen za obradu donorskog mleka.

evropa
 
          Svet
•  Bivša Istočna Nemačka  2005.g
        12 banaka je prikupilo 5000 L mleka
•  Nemački deo Švajcarske
        6 banki su isporučile 683 L mleka za 382 primaoca
•  Potrebno je 8,9 miliona unci mleka da se zadovolje potrebe svih OIN Severne Amerike
 
           Srbija
•  U Institutu za neonatologiju 2009. g hospitalizovano je 215 majki
            95 iz Beograda
            113 iz unutrašnjosti
                7 sa teritorije Republike Srpske
•  Laktaciju je održalo 76 (35,2%) majki i dojilo od 2,5 do 12 i više meseci.
•  Prikupljeno je 2230 L mleka

•  Tokom 2010. godine prikupljeno je 3893 L mleka
            2011. prikupljeno je 4577 L mleka
            2012. prikupljeno je 4472 L mleka
            2013. prikupljeno je 5254 L mleka
            2014. prikupljeno je 3840 L mleka
 
         Perspektive
•  Povećanje upotrebe humanog  mleka
•  Upotreba svežeg humanog mleka
•  Upotreba humanog mleka kao komplementarne alternativne terapije:
     •  (α-lactalbumin indukuje apoptozu kancerskih ćelija)
     •  papilomi kože rezistentni na tradicionalnu terapiju
     •  humani glioblastom
•  Osnivanje banaka humanog mleka u svrhu
     •  istraživanja,
     •  ishrane usvojene dece,
     •  ishrane odraslih bolesnih osoba.

      Izazovi
•  Odgovarajuća tehnologija
•  Finansijski menadžment
•  Podrška istraživanjima (neophodne su uporedne studije kvaliteta majčinog, donorskog i humaniziranog mleka)
•  Deljenje informacija sa drugima
 
           Izazovi za prvu srpsku banku mleka
•  Priznanje Evropske asocijacije
•  Izrada nacionalnih smernica